Datapolitik

Danske Fodterapeuter (”Foreningen”) er underlagt databeskyttelsesloven og databeskyttelses-forordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at Foreningen er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Foreningen indsamler og behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. 

 1. DATAANSVARLIG

1.1 Danske Fodterapeuter, CVR-nr. 27 42 59 17, Svend Aukens Plads 11, 2. sal, 2300 København S, telefonnr. 43205120, e-mail jf@fodterapeut.dk, er dataansvarlig. 

 1. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)

2.1 Foreningen har udpeget følgende databeskyttelsesrådgiver, som bistår Foreningen med rådgiv-ning samt overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler: 

2.2 Advokat Gabriel L. Martiny WTC advokaterne A/S Slotsgade 36 B, 1.sal, 3400 Hillerød Email glm@wtc.dk Telefonnr. 48 22 00 13 

2.3 Såfremt du har spørgsmål til Foreningens behandling af personoplysninger eller dine rettigheder hertil, er du altid velkommen til at kontakte Foreningens databeskyttelsesrådgiver på ovenstående kontaktoplysninger. 

 1. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

3.1 I forbindelse med du er medlem hos Foreningen, modpart i en sag, besøger Foreningens hjemmeside eller såfremt du indgår et samarbejde med Foreningen, har Foreningen i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger: 

 • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • CPR nr.
 • CVR-nr.
 • Køn
 • Stilling
 • Brugernavn
 • Firmaadresse
 • ID-nummer
 • Kontooplysninger
 • Billeder og videoer
 • IP-adresse
 • Følsomme personoplysninger, herunder oplysninger fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

3.2 Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR). 

3.3 Foreningens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen (GDPR), som Foreningen har i at behandle og opbevare medlemsdata – f.eks. i forbindelse med rådgivning, udbydelse af medlemstilbud mv., samt nødvendigheden heraf for at kunne kommunikere med dig som medlem – f.eks. ved din tilmelding af kurser og arrangementer eller ved håndtering af din medlemssag. 

3.4 Derudover kan Foreningen benytte dine personoplysninger til fremsendelse af Foreningens digitale nyhedsbrev Corpes, som indeholder bl.a. historier om fodsundhed samt andre relevante ny-heder, hvilket Foreningen har en legitim interesse i at dele med dig, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen. Foreningen kan ligeledes bruge dine personoplysninger til fremsendelse af tilbud om kurser, arrangementer mv., såfremt du har samtykket til at modtage dette, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6 (1) (a). Derudover kan vores faste samarbejdspartnere kontakte dig vedr. medlemstilbud, hvis du har samtykket hertil, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6 (1) (a). 

3.5 I forbindelse med dit medlemskab hos Foreningen, kan Foreningen offentliggøre billeder af dig, eksempelvis i Foreningens nyhedsbrev Corpes eller i forbindelse med anden markedsføring af Foreningen. Behandlingen sker med henblik på at opfylde en kontrakt mellem Foreningen og dig, jf. artikel 6 (1) (b) i databeskyttelsesforordningen (GDPR) om anvendelse af dit billede til markeds-føring af Foreningen. 

3.6 Foreningen kan behandle dine følsomme personoplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold, da behandlingen sker som led i Foreningens arbejde som faglig organisation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2)(d) og artikel 6 (1)(f). Derudover kan Foreningen modtage dine helbredsoplysninger i forbindelse med rådgivning til dig, som Foreningen kan behandle som led i Foreningens arbejde som faglig organisation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2)(d). 

3.7 Såfremt du indgår i et samarbejde med Foreningen, herunder som leverandør og samarbejdspartner, har Foreningen en legitim interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen (GDPR) i at behandle nødvendige personoplysninger om dig. 

3.8 Foreningen kan endvidere behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for at opretholde en retlig forpligtelse, som påhviler Foreningen, jf. artikel 6 (1) (c) i databeskyttelsesforordningen (GDPR): 

 • Bogføringslovens § 12, stk. 1 forpligter Foreningen at opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører.
 • Indberetningslovens § 31 forpligter Foreningen til at indsamle og behandle dit CPR-nr. i forbindelse med indberetning af fradragsberettigede kontingenter til Skattestyrelsen.

3.9 Foreningen kan efter anmodning fra et medlem bistå med håndteringen af en konkret sag, hvor Foreningen kan modtage og opbevare personoplysninger fra involverede parter. Foreningens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Foreningen har i at behandle og opbevare personoplysninger om de involverede parter, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle sager, og derved varetage vores medlemmers interesser. 

3.10 I forbindelse med at du besøger Foreningens hjemmesider, herunder fodterapeut.dk, altomfoden.dk og webshop.fodterapeut.dk og accepterer cookies behandler Foreningen din IP-adresse. Foreningen anvender cookies, som sikrer hjemmesidernes funktionalitet og genererer statistik. Derudover bruger Foreningen cookies til at analysere hjemmesidernes trafik til brug for markedsføring. Foreningen behandler kortvarigt din IP-adresse, når Foreningen anvender cookies. I visse tilfælde vil din IP-adresse blive delt med Foreningens partnere inden for analyse, sociale medier og annoncering. Foreningen har med baggrund heri en legitim interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen (GDPR) i at behandle din IP-adresse. Der henvises i øvrigt til cookiedeklarationen på Foreningens hjemmesider, hvor du kan læse mere, herunder hvordan du fjerner cookies. 

 1. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Dine personoplysninger behandles af Foreningen, medmindre anden brug følger af henvendel-sens natur eller opgavens art. 

4.2 Dine personoplysninger kan blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Foreningen. Vores databehand-lere, der kan modtage personoplysninger om dig, er pt. Microsoft Ireland Operations, Ltd. (email), Sikkermail, Dustin A/S (IT-support og backup), MailChimp (Nyhedsbreve), Tieto-B360 (sagsbe-handlingssystem), Enalyzer Software A/S (Medlemsundersøgelse), Stigbo (hosting af online køb af vare), Standoutmedia A/S (hosting af hjemmeside), GO Mobile (konference app), Plan2learn 

ApS (Interaktiv læring), Groupcare A/S (medlemssystem), Colourbox ApS (opbevaring af billeder og videoer), og TDC (IP telefoni). 

4.3 Endvidere kan dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til vores bogholder og revisor. 

4.4 Såfremt du er berettiget til at modtage fradrag for kontingent hos Danske Fodterapeuter, vil Foreningen videregive dit CPR-nr. til Skattestyrelsen. 

 1. OVERFØRSEL TIL ET TREDJELAND

5.1 Foreningen har databehandlere i EU, Canada og USA. Dine personlige data kan derfor overføres til et tredjeland som en del af vores regelmæssige procedurer. 

5.2 Overførslen af personoplysninger sker på baggrund af EU-US Privacy shield samt the Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act, som EU-Kommissionen har godkendt som værende sikre i forhold til tredjelandsoverførsler. 

 1. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, INDSIGELSER OG DATAPOR-TABILITET

6.1 Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Foreningen har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Foreningen en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger. 

6.2 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. 

6.3 Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. 

6.4 Der kan efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) være konkrete situationer, hvor Foreningen ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. 

6.5 Hvis du ønsker at udnytte dine ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til e-mail jf@fodterapeut.dk og telefonnr. 43 20 51 20 eller vores databeskyttelsesrådgiver på email glm@wtc.dk eller telefonnr. 48 22 00 13. 

 1. VARIGHED AF OPBEVARING

7.1 Foreningen opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de ovennævnte formål, som lå til grund for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger. 

7.2 Personoplysninger om medlemmer slettes efter 5 år efter medlemskabets er ophørt. 

7.3 Billeder og videoer taget af dig vil blive slettet senest 1 måned, efter medlemskabet er ophørt. Situationsbilleder hvor du indgår eller videoer, hvor du indgår begrænset i, vil ikke blive slettet, medmindre du anmoder herom. 

7.4 Personoplysninger om samarbejdspartnere og leverandører opbevares i 5 år efter samarbejdet er ophørt. Dette er bl.a. med henblik på håndtering af eventuelle ansvarssager samt opfyldelse af bogføringsloven. 

 1. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk. 

Sidebar
Sidebar