Økonomi og kompensation

Reglerne i forbindelse med coronavirus er forældede, fordi alle restriktioner er ophævede. Du kan dog stadig se, hvad reglerne har været, hvis du skulle få brug for det.
Siden er opdateret den 20. december 2021.

Refusion fra første fraværsdag

Ny lov giver dig som selvstændig ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis du bliver smittet med covid-19. Det samme gælder, hvis du er i isolation, fordi du er nær kontakt til en person, der er smittet med corona.  Som forælder har du nu også ret til dagpenge, hvis dit barn er smittet med covid-19 eller hjemsendt på grund af smitte. Er du ansat, kan din arbejdsgiver få refusion efter samme regler.

Hvad betyder loven for dig?

Loven betyder, at du som selvstændig har ret til sygedagpenge, hvis du er smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi du er nær kontakt. Der er ikke ret til tidlig sygedagpenge, hvis du har symptomer uden at teste positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller fraværet skyldes senfølger/eftervirkning efter covid-19.

Første fraværsdag

Nær kontakt: Hvis du som selvstændig skal i isolation efter sundhedsmyndigheders anbefaling, er første fraværsdag den første dag, du er i isolation.

Smitte: Hvis du som selvstændig er testet positiv, er første fraværsdag den dag, hvor du ikke kan arbejde på grund af symptomer (ikke den dag, hvor du får testsvaret).

Eksempel:  Hvis du mandag morgen bliver hjemme og bestiller tid til en coronatest, fordi du har symptomer. Så er mandag din første fraværsdag, hvorfra du kan få sygedagpenge, hvis testen er positiv, og du opfylder betingelserne for sygedagpenge.

Du skal som selvstændig anmelde fraværet via blanketten NR 104C, som du finder på KL’s hjemmeside.

Loven trådte i kraft den 16. december 2021 med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og gælder for fravær i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. 


Teksten herfra og ned handler om kompensationsordninger, som for de flestes vedkommende er uaktuel nu (bliver stående i tilfælde af du skulle have behov for at læse noget om dem)

Kompensationsordninger

Klinikker for fodterapi er ikke lukket ned eller pålagt begrænsninger i behandlingerne, men de seneste restriktioner og udmeldinger kan have nedsat din omsætning. Det er muligt som virksomhed at søge kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021, hvis omsætningsnedgangen er mere end 30 % i forhold til referenceperioden, der som udgangspunkt løber fra den 1. december 2019 til den 29. februar 2020.

Der er nu åbnet op for også at søge kompensation for perioden 1. marts – 30 april 2021. Det vil dog kræve en særskilt ansøgning. Har du ikke søgt om kompensation endnu for den forudgående periode, kan du ikke søge samlet, så det vil stadig kræve to ansøgninger.

Du skal angive hvilken restriktion, du er omfattet af, hvilket for dit vedkommende er ”National nedlukning fra 9. december”. Denne specifikke kompensationsordning tager således udgangspunkt i, at den nationale nedlukning har påvirket alle erhverv, uanset om man er tvunget til at holde lukket eller ej.

Du kan få kompensation for omsætningstabet specifikt, og du kan også få kompensation for faste udgifter.

Kompensation for omsætningstab

Virksomheder kan få dækket 90 % af deres omsætningstab, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. ejer. Har du lønmodtagere ansat (fx en kliniksekretær), er loftet dog 33.000 kroner om måneden. Kompensationsloftet er således hævet i forhold til de hidtidige 23.000 kroner, om måneden. Det er en forudsætning, at den selvstændige forpligter sig på “tro og love” til ikke at tage mere end 23.000 kroner ud af virksomheden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages, og der vil være et krav om revision ved efterkontrollen.

Du kan kun modtage kompensation, hvis du har haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 8.000 kroner per måned i 2019. Hvis virksomheden er startet i løbet af 2019, danner en af følgende perioder grundlag for gennemsnitsberegningen:​ – Er virksomheden startet senest den 1. december, er referenceperioden fra den 1. december 2019 til den 29. februar 2020. Har du stiftet din virksomhed efter den 1. december 2019, er referenceperioden fra din virksomheds stiftelsesdato til den 9. marts 2020. Læs mere

 

Kompensation for faste omkostninger (light-udgave)

Du kan søge kompensation for sine såkaldte stedbundne faste udgifter, uden at skulle bruge en revisorerklæring.

Stedbundne faste udgifter er:

 • husleje
 • renter og bidrag på lån i ejendommen
 • forbrugsafgifter til el, vand og varme
 • ejendomsforsikring og -skatter

Da husleje også dækker eksempelvis forpagtningsafgift, er det forventningen, at en fast klinikleje vil være dækket. En omsætningsafhængig klinikleje vil derimod næppe være omfattet. Det er et krav, at de stedbundne faste omkostninger mindst er 4.000 kroner om måneden.

Kompensationen udgør 50 % af de stedbundne faste omkostninger, såfremt virksomheden har haft et omsætningstab på mindst 30 %. Vi forventer, at støtteperiode og referenceperiode er svarende til ordningen for omsætningskompensation ovenfor.

Læs mere 

 

Kompensation for faste omkostninger (med revisor-erklæring)

Denne kompensationsordning dækker en bredere række af faste omkostninger, men der er derfor også et krav om revisorerklæring. En revisorerklæring fra en tidligere ansøgning kan dog genbruges, hvis revisor opdaterer den i forhold til den nye referenceperiode.

Det er et krav, at de faste omkostninger gennemsnitligt mindst er 4.000 kroner om måneden. Kompensationen afhænger af omsætningstabet, men det er et krav, at virksomheden har haft et omsætningstab på mindst 30 %. Vi forventer, at støtteperiode og referenceperiode svarer til ordningen for omsætningskompensation ovenfor.

Læs mere


De hidtidige støtteordninger

Mange medlemmer har søgt statens hjælpepakke og modtaget den maksimale godtgørelse på 69.000 kroner  for nedsat omsætning. Deres omsætning har heldigvis typisk været højere, end de forestillede sig på ansøgningstidspunktet. Udbetalingerne er sket aconto, så du har ikke gjort noget forkert. Lad os starte med at slå det fast.

 

Hvordan betaler man tilbage – og hvornår?

Vejledning om tilbagebetaling finder du her

Erhvervsstyrelsen sender information til din digitale postkasse den 8. februar 2021, hvor det fremgår, hvilken information du skal sende og hvilken frist, der gælder for dig. Når du har indsendt dokumentation for dine faktiske udgifter og omsætning, beregner Erhvervsstyrelsen, om du skal tilbagebetale kompensation. Beløbet fremgår af din slutafregning.

Du kan også læse i vejledningen, at du kan foretage en frivillig tilbagebetaling allerede nu. Og du må gerne foretage en delvis tilbagebetaling, som så bliver korrigeret ved efterkontrollen.

Sådan kan du se regne ud om du har fået for meget kompensation

Hvis du vil foretage en frivillig tilbagebetaling, kræver det naturligvis, at du ved, hvor meget kompensation, du er berettiget til. Det er 90% af dit omsætningstab. Dette omsætningstab er forskellen på din omsætning i referenceperioden (2. kvartal 2019) og omsætningen i støtteperioden (9. marts – 8. juni 2020).

Det beregnes altså: (omsætning referenceperiode minus omsætning støtteperiode) x 0,9

Regneeksempel

Hvis du i 2. kvartal i 2019 omsatte for 160.000 kroner, mens du i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020 omsatte for 100.000 kr. , så er dit omsætningstab 60.000 kr. Du vil i det tilfælde være berettiget til en kompensation på 54.000 kr. Har du modtage 69.000 kr. a conto, vil du således skulle tilbagebetale de 15.000 kr. Du behøver ikke at gøre det nu, men du skal naturligvis sørge for at have pengene til rådighed ved efterkontrollen i december.

Hvis omsætningstabet mindst har været 76.700, skal man ikke tilbagebetale noget (for så er man berettiget til den maksimale kompensation). Så hvis omsætningen i det ovennævnte eksempel i støtteperioden kun var 83.300 eller mindre, skal der ikke tilbagebetales noget.

Støtteperioden fra 9. marts til 8. juni omfatter 5 uger, hvor der kun blev foretaget kritiske behandlinger og 8 uger, hvor der blev behandlet i næsten normalt omfang. Det var dog ikke muligt at opnå helt samme omsætning i disse 8 uger som i 2019, da der skulle være afstand mellem patienterne og tid til ekstra rengøring og hygiejne. De fleste vil derfor have opnået et forholdsmæssigt omsætningstab svarende til ovenstående eksempel eller mere.

Men har man udvidet åbningstiden i disse 8 uger for at imødekomme en efterspørgsel fra patienterne, eller har man haft usædvanligt mange kritiske behandlinger, kan man være i en situation, hvor omsætningstabet ikke er stort nok til at berettige til kompensation. Havde omsætningen i støtteperioden i ovennævnte eksempel været 120.000 kr., var omsætningstabet ”kun” 40.000 kr. og det er kun 25 % af omsætningen i referenceperioden. Så har man ikke har et omsætningstab på minimum 30 %, og så er man slet ikke berettiget til kompensation. Så skal alle 69.000 kr. betales tilbage.


For meget udbetalt godtgørelse for driftsudgifter

Vejledning om tilbagebetaling finder du her

I vejledningen står der, at du senest den 8. februar 2021 skal indsende  en opgørelse over din faktiske omsætning og dine faktiske omkostninger til Erhvervsstyrelsen. Herefter beregner Erhvervsstyrelsen, om du har fået for lidt eller for meget i kompensation. Vi vil komme med nærmere vejledning herom i god tid inden da. Du kan også læse i vejledningen, at du kan foretage en frivillig tilbagebetaling allerede nu. Og du må gerne foretage en delvis tilbagebetaling, som så bliver korrigeret ved efterkontrollen.

 

Hvem kan få kompensation for omsætningsstab

 • Du have et cvr- og cpr-nummer og må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte.
 • Du skal have mere end 30 procent omsætningsnedgang under coronakrisen, før du kan blive kompenseret.
 • Du skal i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 10.000 kroner pr. måned i en forudgående periode.
 • Klinikleje fra indlejere vil være en indtægt for klinikejer, og medregnes altså i omsætningen. Det gælder både i referenceperioden og for støtteperioden.
 • Din virksomhed skal være registreret senest 9. marts 2020.
 • Kompensationen er 90 procent af dit omsætningstab. Dog højst 23.000 kroner om måneden. Hvis din klinik har flere ejere, er det 23.000 kroner pr. cpr-nummer om måneden. Klinikker med medarbejdende ægtefælle kan blive kompenseret op til 100 procent, hvilket svarer til 46.000 kroner.
 • Kompensationen kan enten gives i tre måneder fra den 9. marts til den 8. juni 2020 eller i fire måneder fra den 9. marts til den 8. juli 2020. Man kan også søge for den 5. måned fra og med 9. juli til og med 8. august.
 • Kompensationen er en indtægt for din virksomhed, og skatten betales på samme måde, som når du trækker et overskud ud af din virksomhed – typisk som b-skat.
 • Du vil i ansøgningen afgive en tro- og loverklæring om omsætningsnedgangen og bekræfte,  at omsætningstabet er en konsekvens af covid-19.
 • Omsætningen opgøres som udgangspunkt som omsætningen perioden 1. april – 30. juni 2019. Du skal dog også opgive omsætningen i hele 2019.
 • Virksomheder, der ikke historisk har en omsætning i den sammenlignelige periode i 2019, skal fremlægge dokumentation for det forventede omsætningstab med udgangspunkt i data, der er tilgængelige for en anden relevant periode, og man får valget mellem perioder af 3 måneders varighed. Nystartede virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning på mindst 10.000 kroner i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.
 • Du skal efter periodens afslutning indmelde til Erhvervsstyrelsen, hvis den faktiske omsætningsnedgang er større eller mindre end den omsætningsnedgang, der blev anmeldt i ansøgningen.
 • Der kræves ikke revisor til ansøgningen, men der kan blive stillet krav om revisorbistand, hvis du udtages til kontrol.
 • Hvis din omsætning ikke falder med 30 procent i perioden, skal du betale pengene tilbage med renter. Det samme gælder, hvis din personlige indkomst for regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kroner.
 • I forbindelse med at  hjælpepakkerne er blevet justereret, er det ikke nødvendigt at søge igen for at få justeret kompensationsgraden, hvis du allerede har modtaget den maksimale kompensation på 69.000 kroner ved din første ansøgning. Alle ansøgere er omfattet af de nye regler og derfor justeres kompensationsgraden fr 75 til 90 procent i den kommende efterregulering. Har du ikke modtaget den maksimale kompensation, kan du vælge at søge igen for at få justeret kompensationsgraden og få udbetalt differencen nu.
 • Det kan vise sig, at det ikke er rentabelt at søge for den sidste måned, da omsætningsnedgangen i så fald skal beregnes samlet for alle 4 måneder. Danske Fodterapeuter forventer, at de fleste, der kun har haft få kritiske behandlinger i de første fem uger, vil have et omsætningstab på mere end 30 % for de første 3 måneder.  Men kommer der en ekstra måned med næsten fuld aktivitet oveni, kan det samlede omsætningstab godt vise sig at være lidt mindre end 30 %. Det vil din revisor også kunne vejlede dig om.Dette gælder i endnu højere grad for den 5. måned.Du kan søge om kompensation nu og indtil den 31. august 2020. Ved ansøgning for den 5. måned er fristen 30. september. Du skal senest den 8. december indsende dokumentation for dit faktiske omsætningstab.

Læs mere på denne side på virksomhedsguiden.dk


Hvem kan få dækket driftsudgifter – især for klinikejere
(opdateret 12. august 2020)

 • Kompensationen dækker i tre måneder fra den 9. marts til den 8. juni 2020 eller i fire måneder fra den 9. marts til den 8. juli 2020.
 • Dine faste udgifter kompenseres med 80 procent, hvis din omsætningsnedgang har været på mellem 80-100 procent. Med 50 procent, hvis nedgangen har været på mellem 60-80 procent og med 25 procent, hvis nedgangen har været på mellem 35-60 procent. Referenceperioden for beregningen af nedgangen er 1. april – 30. juni 2019. Læs mere i myndighedernes vejledning, hvis du vil anvende en anden periode.
 • Det kan vise sig ikke at være rentabelt at søge for den sidste måned, da omsætningsnedgangen i så fald skal beregnes samlet for alle 4 måneder. Danske Fodterapeuter forventer, at de fleste, der kun har haft få kritiske behandlinger i de første fem uger, vil have et omsætningstab på mere end 35 % for de første 3 måneder.  Men kommer der en ekstra måned med næsten fuld aktivitet oveni, kan det samlede omsætningstab godt vise sig at være lidt mindre end 35 %. Det vil din revisor også kunne vejlede dig om.
 • Du kan ikke søge om kompensation, hvis dine faste udgifter udgør mindre end 12.500 kroner målt over en tre-måneders periode – det vil sig i gennemsnit 4.167 kroner pr. måned.
 • Ordningen forudsætter, at din virksomhed er cvr-registreret inden 9. marts 2020.
 • Du finder ansøgningsblanketten her.
 • Hvis din ansøgning er godkendt, og du ønsker at blive omfattet af de nye regler, herunder søge forlængelse til 8. juli 2020, eller ønsker at korrigere lukkeperiode, forventet omsætning, forventede faste omkostninger, eller vedhæfte ny dokumentation, skal du anvende genansøgningsblanketten.
 • Ansøgningsfristen er 30. september 2020.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

*De faste udgifter er udspecificeret i vejledningen og i et notat til Finansudvalget, der beskriver de faste udgifter. Her står bl.a., at en fast husleje eller en minimumshusleje er en fast udgift, mens en omsætningsbestemt husleje ikke er en fast udgift. Det betyder, at en minimumsklinikleje i en indlejekontrakt vil være en fast udgift for indlejer, mens en omsætningsbestemt klinikleje ikke vil være en fast udgift.

Klinikleje vil være en indtægt for klinikejer og medregnes altså i omsætningen. Det gælder både i referenceperioden og for støtteperioden. Danske Fodterapeuters revisorer, Redmark, mener ikke, at kliniklejen skal modregnes i klinikkens faste huslejeudgifter, når klinikejer søger kompensation for faste udgifter, da indlejerens kliniklejebetaling dækker over mange andre ting end husleje. Læs mere i Redmarks notat.  


Hvad er faste omkostninger?

Virksomheden skal tage udgangspunkt i følgende liste over faste omkostninger:

1) Ejendomme, fx omkostninger til leje af ejendom, ejendomsskatter, el og opvarmning, nødvendig løbende rengøring.

2) Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver, fx omkostninger (afskrivninger) på materielle anlægsaktiver (maskiner, ejendomme, fly m.fl.) og på immaterielle anlægsaktiver (goodwill, varemærker, licenser m.fl.)

3) Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, fx omkostninger til nødvendig løbende vedligeholdelse af ejendomme, biler og fabrikker.

4) Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer), fx leasingaftaler, omkostninger til aviser, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel m.v.), kontingenter og licenser på anvendelse af software.

5) Renteomkostninger og gebyrer, fx renter, gebyrer, bidrag m.v. til virksomhedens banklån, realkreditlån og øvrige lån, dog ikke afdrag på disse lån.

Virksomheden skal dokumentere sine faste omkostninger og kan søge kompensation for andre typer faste omkostninger end nævnt i listen ovenfor. I så fald skal du dokumentere, hvorfor der i dette særlige tilfælde er tale om en fast omkostning i virksomheden. Den uafhængige godkendte revisor skal erklære sig herpå.


Skal udgifterne overstige 25.000 kroner pr. cvr-nummer eller pr. klinikadresse for at søge om kompensation?

Der står ikke noget om det i vejledningerne. Derfor har Danske Fodterapeuter har forsøgt at påvirke hjælpepakkerne, så man betragter en samarbejdspraksis som en  samlet virksomhed i forhold til 25.000 kroners grænsen. Men desværre tager man udgangspunkt i, at I hvert CVR-nummer og ikke klinikadressen.

Det betyder, at hvert cvr-nummer skal have udgifter for over 25.000 kroner over de tre måneder. (altså 8.334 kroner pr. måned). Der er dog ret mange forskellige udgifter, der kan medregnes i de faste udgifter, hvilket gør det lettere at nå op over beløbet.

Udgifter, der ikke betales månedsvis, skal periodiseres, og så kan de også medtages. Det gælder forsikringer, kontingenter, gebyrer til myndighederne og meget andet.

Læs mere om kompensationsmuligheder her på siden.


Hvad gør jeg, hvis jeg netop har åbnet min klinik og ikke er dækket af kompensationsordningen for omsætningstab?

Kompensationsordningen bygger på omsætningstab, men detaljerne er ikke kendt endnu. Desværre vil det forventeligt blive svært at komme igennem med et krav ud fra en forventet omsætningsstigning. Hvis du lige har startet klinik  og derfor ikke har nået at bygge en omsætning op, kan du desværre godt blive udfordret økonomisk.

————————————————————————–

Har jeg ret til huslejenedslag eller ligefrem bortfald efter erhvervslejeloven. Er det korrekt?

Mange selvstændigt erhvervsdrivende får henvendelser fra advokater, der hævder, at du ret til det. Men det ved vi faktisk ikke med sikkerhed.

Muligheden ligger i erhvervslejelovens § 23, stk. 2, der siger:

“Bringes lejeforholdet til ophør i utide, fordi det offentlige af sundhedsmæssige eller andre grunde nedlægger forbud mod lejerens brug, er lejeren kun pligtig at betale leje til den dag, forbuddet træder i kraft. Hvis forbuddet kun begrænser brugen på mindre væsentlig måde, kan lejeren dog kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen.”

Umiddelbart er der en risiko for, at bestemmelsen kun gælder tilfælde, hvor lejemålet ophører eller bliver varigt begrænset. Og lige nu er der jo kun tale om en midlertidig begrænsning, hvor der kan udføres kritiske funktioner.

Så for den almindelige klinik for fodterapi er svaret:

Vi ved, at nogle udlejere overvejer, om de skal give et nedslag i huslejen. Det sker ud fra en vurdering af, at loven jo har en vis grad af beskyttelse af erhvervslejerne, og at man kan forestille sig, at domstolene ville mene, at udlejer var den nærmeste til at bære risikoen, også i tilfælde af en midlertidig situation.

Vi tror dog, at en del af disse udlejere vil ændre holdning, efter at hjælpepakken med kompensation for faste udgifter er kommet på banen.

Så svaret er, at hvis du overtale din udlejer til at give et afslag, er det naturligvis godt. Du har næppe krav på det. Du skal dog overveje, om en huslejenedsættelse har den virkning, at dine samlede faste udgifter falder til under grænsen på 25.000 kroner over 3 måneder, som der er indsat i hjælpepakken. For så risikerer du at miste støttemuligheden helt.

For de klinikker, der lejer sig ind i plejehjem, er situationen en anden. Her har nogle kommuner forstået besøgsforbuddet for pårørende således, at de helt afskærer klinikken fra at behandle – både beboerne og eksterne patienter. Det er her vores opfattelse, at klinikken har gode muligheder for at bruge erhvervslejelovens § 23, stk. 2 til at kræve huslejebortfald i perioden. Hvis vi får held med at ændre kommunernes opfattelse, så der igen må foretages behandling, vil det dog sidestille disse klinikker med resten af jer.


Kan jeg kræve af min indlejer, der betaler procenter af sin omsætning, at hun skal betale en procentdel, der svarer til hendes typiske indtjening nu, hvor vi kun må lave kritisk behandling?

Nej, indlejer skal kun betale klinikleje af den omsætning, hun har faktureret, hvis der ikke er en minimumsleje. Man kan derfor ikke kræve klinikleje af et gennemsnit af behandlingen i normale tider, og man kan ikke få klinikleje af en kompensation fra staten.


Skal jeg bruge en revisor, når jeg skal søge om kompensation for faste udgifter?

Ja, det skal du, når du søger om kompensation for faste udgifter, men ikke for omsætningstab. Vi kender endnu ikke de præcise retningslinjer for modtagelse af kompensation for faste udgifter, og derfor heller ikke behovet for revisorassistance. Det er dog angivet i den politiske aftale, at du kan få dækken 80% af dine udgifter til revisorpåtegnelsen, som er påkrævet, når du søger om kompensation til dækning af faste udgifter.


I min kontrakt med indlejer, står der en fast minimumsleje. Må jeg opkræve den, selvom indlejer kun må udføre kritisk behandling?

Ja, det sekretariatets juridiske vurdering, at du må opkræve minimumsleje af indlejer. Og i så fald vil indlejer kunne medregne minimumslejen, hvis hun søger om kompensation for faste udgifter.


Er det lovligt at tage et gebyr på grund af ekstraordinære hygiejneudgifter?

Har du ydernummer, må du ikke tage et gebyr hos patienter med lægehenvisning. Du kan kun kræve betaling for ydelser, der står i praksisoverenskomsten eller er accepteret af Danske Regioner, og der har indtil nu ikke været en vilje fra regionerne til at indføre et Covid-19 tillæg. Vi må også konstatere, at Danske Regioner slår ned på sundhedspersoner, der alligevel opkræver et sådant gebyr.

Ved patienter uden lægehenvisning: Der er fri prisdannelse uden for overenskomsten, så du kan vælge at tage, hvad du vil for en behandling. Vi skal dog påpege, at der er en risiko ved at opkræve et særskilt hygiejnetillæg, hvis det af patienterne opleves som en udnyttelse af situationen.


Har en deltidssygemelding indflydelse på udbetaling af kompensation?

Erhvervsstyrelsens klare forventning er, at der senere vil ske en efterregulering af kompensationen, hvor den del, der har været dækket af sygedagpenge eller anden offentlig støtte, modregnes.

Det betyder, at du godt kan sygemelde dig uden at miste retten til kompensation. Kompensationen bortfalder dermed ikke, men det modregnes, hvis du har modtaget anden offentlig støtte som følge af en sygemelding.

Det er endnu usikkert om støtte fra private forsikringsordninger, der udbetalt i forbindelse med sygdom, modregnes.

Se mere på virksomhedsguiden.

Sidebar
Sidebar